Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 7 = Lesson 7
Trang 43 = Page 43
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ a

trái cà = goat (sample audio)

nhà ga = cricket (sample audio)

cây đa = umbrella (sample audio)

cá tra = coconut tree (sample audio)

Cà có lá to. (sample audio)

Tí có cá lạ . (sample audio)

Ba chị em ca. (sample audio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *