Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 14 = Lesson 14
Trang 85 = Page 85
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ b

bong bóng = ballon (sample audio)

Con Bò = cow (sample audio)

Xe Bò = cow car (sample audio)

trái bầu=calabash (sample audio)

búp bê=doll (sample audio)

Bà ba có bị. (sample audio)

Ba Tí có ba bộ bà ba. (sample audio)

Bé Tí chơi bong bang. (sample audio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *